Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 15-17 листопада 2010 р. – Київ, 2011

ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Скорий С.А. “Горячо желаю продолжить учебу…, специализируясь в скифо-сарматском периоде” (до 90-річчя від дня народження В.А. Іллінської)

6

Рудика Н.М. Досвід охорони пам’яток археології в країнах континентального права

pdf

18

Станиціна Г.О. Маловідомі документи в науковому архіві Інституту археології НАН України

25

ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ ЗА ДОБИ БРОНЗИ – РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Болтанюк П.А. Булавки гордеевского круга из экспозиции Каменец-Подольского Музея

42

Бессонова С.С. Скифская пантера (к вопросу о семантике образа)

49

Вольная Г.Н. Навершие с золотой обкладкой из могильника “Бамутские Сады”

67

Вертієнко Г.В. Сцена “офірування барана” на сахнівській пластині?

pdf

75

Фиалко Е.Е. Золотой калаф из кургана Большая Близница: к интерпретации персонажей

89

Клочко Л.С., Васіна З.О. Реконструкція головних уборів за декоративними елементами із поховань скіф’янок (версії загальної класифікації)

pdf

97

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Про центр виготовлення пластинок із зображеннями комах та тварин із скіфських курганів Північного Причорномор’я

pdf

113

Грібкова Г.О. Образ Геракла на пластинах-аплікаціях з колекції МІКУ

pdf

І21

Брель О.В. Набір кінських прикрас скіфського періоду (з фондів НІКЗ “Чигирин”

І30

Чубур А.А. Образ лошади в металлопластике племен раннего железного века бассейна Десны

134

Величко Є.О. Золоті пластини-аплікації з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я

pdf

143

Шамина Т.Ф. Жемчуг в ювелирных изделиях

pdf

156

Иваненко А.С. Реставрация хрупкого археологического серебра

pdf

167

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV–XIV ст.)

Рябцева С.С. Древнерусские подвески-рясна и их аналоги в Карпато-Балканском регионе

172

Дерев’янко Н.В. Прикраси X–XV століть із нових надходжень у фонди НІКЗ ‘Чигирин”

186

Хардаев В.М. К вопросу о химическом составе византийских, древнерусских и грузинских перегородчатых эмалей из коллекции МИДУ

pdf

193

Гегельська І.В. Кам’яні іконки, знайдені в археологічних комплексах на території Південної Русі

pdf

205

Черненко О.Є. Нові знахідки предметів художнього культового лиття XII–XIII ст. з території Чернігово-Сіверщини

213

Рябцева С.С., Тельнов Н.П. Ювелирные украшения из клада Алчедар (Молдова)

217

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XVI – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX ст.

Ковалева Н.М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України

pdf

230

Сергий Е.С. Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры

239

Степаненко Н.О. Окладні ікони із фонду дорогоцінних металів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького

250

Тихонова М.Н. Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення

260

Березова С.А. Нюрнберзьке срібло з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

270

Малюк Н.И. К уточнению атрибуции перстня из коллекции МИДУ

pdf

281

Березова С.А., Старченко О.В. Напрестольний хрест з вкладним написом Василя Родзянка 1726 р.

pdf

290

Романовская Т.Ю., Савченко Т.М. Щит Торы из Тульчина в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

299

Перелигіна О.І. Пам’ятки медальєрного мистецтва з колекції львівської Шопеніани (на матеріалах фондів Львівського історичного музею)

310

Палатная С.Г. Уникальный сервиз из коллекции МИДУ

pdf

320

СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО

Кондратикова Л. Развитие ювелирного искусства в республике Молдова в 1990-е годы

330

ХРОНІКА

Білан Ю.О., Панченко М.В. Про третій Всеукраїнський музейний фестиваль у Дніпропетровську

pdf

338