Дослідження старожитностей України. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Січень 1993 р. – Київ, 1993.

ЗМІСТ

ВИДАТНІ ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ

Шовкопляс Г.М. Бобринський О.О. і його археологічні ко­лекції в Києві

pdf

6

Омельянчик P.M. Валентин Андрійович Шугаєвський – історик, археолог, нумізмат (1884-1966)

pdf

11

ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Русяєва М.В. Образ Горгони Медузи за пам’ятками торевтики із скіфських курганів

pdf

16

Фіалко О.Є. Боспорські крепундії з Огузу

pdf

19

Клочко Л.С. Про один скіфський звичай

pdf

21

Михайлова Р.Д. О змеевидных персонажах изделий при­кладного искусства древнерусского вре­мени

24

Арустамян Ж.Г. 3 історії комплектування колекції декоративно-ужиткового мистецтва XVI–XX ст. у зібранні Музею історичних коштовностей України

pdf

26

Мішнєва О.І. Українські золотарські оправи книжок XVII століття у зібранні Києво-Печерсько­го заповідника

31

Полюшко Г.В. Давня пам’ятка київського золотарства

34

Романовська Т.Ю. Торашилди у зібранні Музею історич­них коштовностей України

pdf

36

Гриневич Л.П. Серия золотых медалей из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

39

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Клочко В.І. Бородинський скарб та проблеми сировинної бази давніх виробництв на Україні

43

Бессонова С.С. Конфлікт “воїнів” і “жерців” у Скіфії V ст. до н.е.

47

Вакуленко Л.В.   Дві скляні чаші IV ст. н.е. з Українських Карпат

51

Приходнюк О.М. Про технологію виготовлення порожни­стих прикрас Пастирського городища

54

Шевченко Н.П.   Давньоруські жіночі прикраси з Канівського могильника

pdf

57