Вимоги до учасників конференції:

Доповіді приймаються в електронному варіанті в форматі Word.doc або rtf обсягом до 10 сторінок формату А-4, 12 кегль, інтервал 1.5, шрифт – Тimes New Roman, ілюстрації у форматі TIFF або JPEG (6-8 іл.).

Ініціали та прізвища автора (авторів) зазначити справа жирним шрифтом, назву статті – у наступному рядку (шрифт жирний).

Посилання на літературу є обов’язковими, нумерація наскрізна: 1, 2, 3… Список літератури, пронумерований за порядком цитування, слід вмістити наприкінці статті за правилами бібліографічних описів.

Наприклад:

1Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. – К., 1999. – С. 19.

2Васильев В.Н. К хронологии вьючных фляг ранних кочевников Южного Урала // Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время. – Уфа, 2006. – С.58.

3Плетнева С.А. Глиняный ритон из Корчева и бронзовая личина из Тмутаракани // СА. – 1987. – №1. – С. 258 –262.

4Іллінська В.А. Золоті прикраси скіфського архаїчного убору // Археологія. – 1972. – № 4. – С. 73 – 79.

5Там само. – С. 75.

6Плетнева. Вказ. праця. – С. 260.

Ілюстрації: фотографії (обов’язково якісні) чи графічні малюнки; якщо ілюстрації будуть надані у електронному вигляді, записані у форматі JPEG або TIFF, то вони повинні мати розподільчу здатність не менше 300 dpi при лінійних розмірах не менше 12 см по ширині. Ілюстрації слід пронумерувати відповідно до порядку посилань на них у тексті; для усіх видів ілюстрацій – загальна нумерація і позначення: рис.

До статті слід додати: список ілюстрацій (підписи до ілюстрацій), а також список скорочень.

Матеріали будуть опубліковані окремим збірником після звершення роботи конференції.

 

Регламент конференції:

Доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 10 хв., виступи в обговореннях – до 5 хв.

Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів та їх вибіркової публікації в залежності від наукової вагомості.

Проїзд і проживання учасників – за власний рахунок.

Нижче приведено перелік матеріалів конференцій, опублікованих після проведення конференцій в музеї у збірниках наукових праць “Музейні читання”. З авторськими роботами співробітників Cкарбниці Національного музею історії України можна ознайомитись у pdf-форматі (додаються після щорічного видання).

Публікації іншіх статей співробітників
на сторінці ==>Публікації статей співробітників в наукових виданнях інших організацій